Voiajori MOLDOVA Понедельник, 2019-05-27, 9:36 AM
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 1 из 1
 • 1
Форум » Cluburi MOLDOVA Клубы МОЛДОВЫ » Asociatia Obsteasca Clubul Columbofililor Profesionisti din Moldova » S T A T U T U L Asociaţiei Obşteşti Clubul Columbofililor
S T A T U T U L Asociaţiei Obşteşti Clubul Columbofililor
LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:19 PM | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
1.   DISPOZIŢIIGENERALE
 
1.1             AsociaţiaObştească Clubul Columbofililor Profesioniști din Moldova, în continuare – «Asociaţia», este oasociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin
libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in
comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
1.2             Denumireacompletă: Asociaţia Obştească  ClubulColumbofililor Profesioniști din Moldova
1.3             Asociaţiaeste creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia
Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la
asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.
1.4             Asociaţiase constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».
1.5             Asociaţiadobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului
la Ministerul
Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile
şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane
juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu,
cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute
ale persoanei juridice.
1.6             Asociaţiareprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe
întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este
nelimitată.
1.7             Asociaţiaeste nonprofit, apolitică, de utilitate publică.
1.8             Asociaţiava folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.9             Asociaţia nu va susţine vreun partid politic,bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi
nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.10         Asociaţiadispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute
de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
1.11         SediulAsociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, or. Durlești, str.N. Gribov
75a
 
LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:20 PM | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 477
Репутация: 11
Статус: Offline
 • PRINCIPIILE   DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI
   
  2.1             Asociaţiase constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de
  asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a
  tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi
  accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei,
  autoadministrării şi autogestiunii.
  2.2             Asociaţiaeste liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de
  activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se
  interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi
  imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
  2.3             Asociaţiapromovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale
  democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi
  respectă normele etice ale sectorului necomercial.
  2.4             Asociaţiava evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
  2.5             ActivitateaAsociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de
  constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor
  fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi
  financiar al Asociaţiei.
 •  
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:21 PM | Сообщение # 3
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline
  3.    SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE
   
  3.1.           Scopulprincipal al Asocoației este organizarea și controlul practicarii  columbofiliei în Republica Moldova, formareași aplicarea unui sistem organizat de selecție, pregătire și participare în concursuri,
  creșterea, ameliorarea raselor de porumbei, antrenarea și angajarea porumbeilor
  în concursuri atât pe teritoriul țării cât și în străinătate.
  3.2.            Pentru a-şi realiza scopurile, Asociația vadesfăşura următoarele activităţi:
  ·        Colaborarea cu organele locale abilitate pentru prevenireași combaterea epizotilor și bolilor specifice porumbeilor;
  ·        Organizarea de cursuri și stagii de prigătire privindcunoașterea legislației columbofile în vigoare;
  ·        Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale;
  ·        Desfașurarea cu caracter accesoriu de activitățieconomice directe, indiferent de cadrul acestora, în condițiile legii, care
  direct sau indirect contribuie la dezvoltarea columbofiliei în Republica
  Moldova;
  ·        Protejarea porumbeilor voiajori și al dreptului deproprietate asupra acestora;
  ·        Să facă demersuri legislative pe lângâ autoritățilecompetente pentru obținerea de modificări și perfecționări la prevederile
  legale ce reglementează deținerea de porumbei;
  ·        Să prevină și să înlăture fraudele sau abuzurile cares-ar putea produce în practicarea columbofiliei;
  ·        Apărarea intereselor generale ale columbofililor în ceeace privește deținerea de porumbei și participarea cu acestia în concursuri;
  ·        Crearea între structurile organizatorice din subordineaAsociației a sistemului și condițiilor de cooperare;
  ·        Instituirea controlului asupra columbofililor pentru a seasigura că nu există porumbei străini întroduși ilicit, inelați necorespunzător
  (alte inele decât cele aprobate de Asociație), porumbei rătăciți și repatrierea
  acestora urgentă;
  ·        Popularizarea columbofiliei prin presă, radio,televiziune și publicații proprii;
  ·        Impunerea ca organizarea de concursuri și a stagiilor depregătire să se facă numai sub tutela Asociației;
  ·        Organizarea concursurilor cu porumbei voiajori cuasigurarea condițiilor necesare bunei lor desfășurări;
  ·        Organizarea sistemelor proprii de evidențe și calcul alperformanțelor în conformitate cu normele internaționale și regulamentele
  proprii;
  ·        Aprovizionarea și distribuirea în exclusivitate inelematricole, materiale oficiale și plombe de concurs precum și alte articole
  columbofile indispensabile practicării columbofiliei;
  ·        Se preocupă de asigurarea, procurarea și ameliorareapermanentă a fondului genetic columbofil al membrilor săi, facilitând în cadrul
  legislației în vigoare, importul și exportul de porumbei de calitate cu
  pedigree, atît oficial cât și particular;
  ·        Organizarea participării la concursuri naționale șiinternaționale;
  ·        Organizează expoziții columbofile anuale;
  ·        Exercită în exclusivitate dreptul de a elibiralegitimații pentru membrii săi;
  ·        Se poate adresa independent unitățilorsanitar-veterinare, organilor vamale și federațiilor internaționale în vederea
  desfășurării concursurilor arganizate de Asociație atât pe teritoriul țării cât
  și in străinătate.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:22 PM | Сообщение # 4
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline
  3.3.      Pentru realizareascopurilor propuse Asociaţia are dreptul:
  ·        săreprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte
  organizaţii;
  ·        săasigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
  ·        săfondeze mijloace de informare în masă proprii;
  ·        sădesfăşoare activitate editorială;
  ·        sădifuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
  ·        săobţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea
  activităţii statutare;
  ·        săîncheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în
  conformitate cu scopurile statutare;
  ·        săparticipe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de
  comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii
  de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi
  internaţionale;
  ·        săîncheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale
  de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
  ·        săcreeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
  ·        săprocure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru
  desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
  ·        să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţiaîn vigoare.
   
  3.4.      În conformitate cu art.
  188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile
  obşteşti,                Asociaţia are
  dreptul să desfăşoare activitate 
  economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut      şi în exclusivitate pentru realizarea
  scopurilor statutare.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:23 PM | Сообщение # 5
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline

  4.      ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL
   
  4.1.      Înstructura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:
   
  ·        AdunareaGenerală;
  ·        Consiliulde Administrare;
  ·        Preşedintele;
  ·        Comisiade Cenzori (Cenzorul).
  4.2.      Organulsuprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a
  delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.
  4.3.      AdunareaGenerală are următoarele atribuţii principale:
  ·        determinădirecţiile principale de activitate ale Asociaţiei;
  ·        decideadoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
  ·        examineazăşi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
  ·        alege sirevocă membrii Consiliului de Administrare, Comisia de Cenzori, Preşedintele;
  ·        aprobădările de seamă ale Consiliului de Administrare şi ale Comisiei de Cenzori;
  ·        hotărăştecu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de
  lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
  ·        hotărăşteorice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.
  4.4.      Mandatultuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 5 ani.
  4.5.      Şedinţeleordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele
  Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se
  face de către Consiliul de Administrare, care va înştiinţa toţi membrii
  Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale.
  Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul,
  data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica
  fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în statutul
  Asociaţiei.
  4.6.      ConvocareaAdunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din
  iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Comisiei de Cenzori ori la
  cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.
  4.7.      AdunareaGenerală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data
  prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată
  de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5. al statutului. În cazul în care
  Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea
  şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în
  drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului de
  Administrare în modul stabilit pentru acesta.
  4.8.      AdunareaGenerală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din
  numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine
  un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi,
  exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare
  si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul
  membrilor prezenţi la
  Adunarea Generală.
  4.9.      DacăAdunarea generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul
  abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării generale cu aceiaşi ordine de zi.
  Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:23 PM | Сообщение # 6
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline
  4.1.Adunarea Generală poate adopta hotărâri doarprivind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu
  au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai
  în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.
  4.2.Desfăşurarea Adunării Generale se consemneazăîntr-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.
  4.3.Consiliul de Administrare este organulpermanent de conducere al Asociaţiei, care este constituit din cinci (3)
  persoane, ce se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţa:
  ·        elaboreazăstrategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii
  Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
  ·        asigurăîndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării
  Generale privind activitatea Asociaţiei;
  ·        elaboreazăbugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea
  acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare;
  ·        aprobăregulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei
  organizatorică;
  ·        aprobăstatele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului,
  modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
  ·        stabileşte,în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
  ·        stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noi membri înasociaţie, precum şi cele de retragere din rîndurile ei;
  ·        aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
  ·        decidecrearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor
  lor;
  ·        gestioneazăpatrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
  ·        stabileştemodul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
  ·        asigurărespectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
  ·        primireaşi excluderea membrilor Asociaţiei;
  ·        adoptareadeciziilor privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
  ·        conducereaoperativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
  ·        hotărăşteparticiparea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale
  şi al societăţilor comerciale;
  ·        decideasupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor
  organe ale Asociaţiei.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:26 PM | Сообщение # 7
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline
  4.1.Consiliul de Administrare este ales de cătreAdunarea Generală pe un termen de 5 ani. Şedinţele Consiliului de Administrare
  se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt
  deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă
  cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de
  Administrare, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10
  zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau
  tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de
  Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei
  extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul
  Preşedintelui.
  4.2.Calitatea de membru al Consiliului deAdministrare încetează în următoarele condiţii:
  ·        în cazde deces,
  ·        în cazde demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care
  nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
  ·        în cazde excludere prin decizia Adunării Generale.
  4.3.În cazul situaţiilor prevăzute la punctul4.14, locul din Consiliul de Administrare rămâne vacant urmând ca în termenul
  cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.
  4.4.Consiliul de Administrare alege secretarulcare:
  ·        ţinelucrările de secretariat;
  ·        înregistreazăcererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
  ·        întocmeşteprocesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de
  Administrare;
  ·        ducecorespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:27 PM | Сообщение # 8
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline
  4.1.Preşedintele Asociaţiei este concomitent şiPreşedintele Consiliului de Administrare, ales de Adunarea Generală pe un
  termen de 5 ani, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele
  Consiliului de Administrare şi are următoarea competenţă:
  ·        convoacăşi prezidează şedinţele Consiliului de Administrare;
  ·        adoptădecizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de
  competenţa exclusiva a altor organe;
  ·        reprezintăAsociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte
  persoane fizice şi juridice;
  ·        administreazăoperativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte,
  eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente
  financiare;
  ·        organizeazăsi dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei si asigura
  îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;
  ·        facepropuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;
  ·        esteresponsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
  ·        asigurăducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
  ·        poartarăspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile
  imobile şi circulante ale ei;
  ·        vine cupropuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi
  participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
  ·        oferăautorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele
  stabilite de lege către acestea;
  ·        emiteordine, indicaţii, instrucţiuni;
  ·        decideasupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea
  raţională a patrimoniului Asociaţiei.
  4.2.Preşedintele poate constituie în caz denecesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante
  legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe
  guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea
  opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.
  4.3.Controlul asupra activităţiieconomico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Comisia de Cenzori, aleasă
  de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani. Din componenţa Comisiei de Cenzori
  nu pot face parte membrii Consiliului de Administrare.
  4.4.Comisia de Cenzori:
  ·        analizeazărespectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale,
  Consiliului de Administrare şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării
  Generale;
  ·        controleazăoportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei.
  4.5.Comisia de Cenzori are dreptul sa cearăConsiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o perioada
  concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează
  activitatea Asociaţiei.
  4.6.Comisia de Cenzori efectuează controlul odată pe an. Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din
  iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară
  a Asociaţiei.
  4.7.Rezultatele controlului efectuat de cătreComisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de
  Administrare şi Adunării Generale.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:29 PM | Сообщение # 9
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline

  4.      MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILELOR
   
  4.1.      Fondatorii Asociaţiei devinde plin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice
  cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără
  cetăţenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin
  obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi,
  iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.
  4.2.     Candidatura viitorului membru al
  Asociaţiei, precum şi retragerea din rîndurile ei este discutată la şedinţa Consiliului
  de Administrare, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de
  acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.
  4.3.      Fiecaremembru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru în mărime de 100 lei.
  Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de
  Administrare.
  4.4.      MembriiAsociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
  ·        dreptulde a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice
  funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei,
  să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se
  retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
  ·        membriiAsociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile
  Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Preşedintelui, să participe
  activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la
  timp.
  4.5.      Membrulcare nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă
  legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile
  prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei de către
  Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la
  cunoştinţă Adunării Generale.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:29 PM | Сообщение # 10
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline

  4.      PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE
   
  4.1.      PatrimoniulAsociaţiei se formează din:
  ·        cotizaţiilede membru: de aderare -0 lei, anuale – 100 lei;
  ·        sponsorizărisi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din
  străinătate;
  ·        subvenţiide stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;
  ·        veniturirealizate din activitatea economică proprie;
  ·        veniturilesocietăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;
  ·        venituriobţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
  ·        altesurse neinterzise de lege.
  4.2.      Asociaţiapoate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport,
  precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor
  stabilite de prezentul Statut.
  4.3.      Donaţiilecătre Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor,
  acţiuni, etc.
  4.4.      Întregpatrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică,
  este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit
  între membri.
  4.5.      Patrimoniultransmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu
  poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:30 PM | Сообщение # 11
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline

   
  4.      TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARA
   
  4.1.      Dareade seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in
  vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de
  Administrare un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care
  urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori.
  4.2.      Dareade seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:
  ·        expunerescurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
  ·        soldulmijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
  ·        venitultotal al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în
  punctul 6.1. din prezentul statut;
  ·        cheltuielilepe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru
  remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli
  administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de
  seamă.
  4.3.      Dareade seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la
  şedinţa Adunării Generale.
  4.4.      Dareade seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după
  posibilităţi, se publică în presă.
  4.5.      Tuturorpersoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber către parametrii
  financiari ai Asociaţiei.
   
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:30 PM | Сообщение # 12
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline

  4.      ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREASTATUTULUI
   
  4.1.      PrezentulStatut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.
  4.2.      Propunerilemembrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se
  depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare
  la următoarea şedinţă a Adunării Generale.
  4.3.      Modificărileşi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este
  deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau
  reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor
  prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi
  modificate în baza deciziei Consiliului Administrativ.
  4.4.      Modificărileşi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul
  înregistrării acestora.
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:31 PM | Сообщение # 13
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline

  4.      FILIALELE ASOCIAŢIEI
   
  4.1.      Subdiviziunileorganizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi
  direcţii de activitate ale Asociaţiei.
  4.2.      Filialelese constituie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 3
  membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de
  Administrare.
  4.3.      Filialaactivează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului de
  Administrare. Preşedintele Filialei este numit de Consiliul de Administrare.
  4.4.      PreşedinteleFilialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei
  Consiliului de Administrare al Asociaţiei.
   
   
  LUCAДата: Среда, 2015-04-01, 8:31 PM | Сообщение # 14
  Генерал-майор
  Группа: Администраторы
  Сообщений: 477
  Репутация: 11
  Статус: Offline

  4.      MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE
   
  4.1.Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şiautodizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile
  stabilite de prezentul statut.
  4.2.Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, încondiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare,
  separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor.
  Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat
  competent.
  4.3.Autodizolvarea poate avea loc în cazul încare nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul
  atingerii obiectivelor statutare propuse.
  4.4.Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat înbaza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire
  la asociaţiile obşteşti.
  4.5.Autodizolvarea Asociaţiei este urmată deprocedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea
  sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează
  de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această
  decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul
  civil.
  4.6.Consiliul de Administrare va depune laorganul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării
  lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.
  4.7.Comisia de lichidare dispune de drepturile şiobligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare
  suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde
  activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au
  rămas conform prevederilor legale şi statutare.
  4.8.Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul delichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl
  prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.
  4.9.Activele rămase după satisfacereapretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Asociaţiei şi
  membrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri
  similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.
  4.10.       Comisiade lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu
  şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei
  înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori
  statutului Asociaţiei.
  4.11.       Comisia de lichidare poartă răspundere pentrudaunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.
   
  Форум » Cluburi MOLDOVA Клубы МОЛДОВЫ » Asociatia Obsteasca Clubul Columbofililor Profesionisti din Moldova » S T A T U T U L Asociaţiei Obşteşti Clubul Columbofililor
  • Страница 1 из 1
  • 1
  Поиск:

  Copyright MyCorp © 2019Бесплатный хостинг uCoz