Voiajori MOLDOVA Четверг, 2019-01-17, 1:07 PM
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: LUCA  
Форум » Cluburi MOLDOVA Клубы МОЛДОВЫ » Clubul Columbofililor Amatori din Chisinau » Statutul Clubului
Statutul Clubului
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:07 PM | Сообщение # 1
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
20 iulie 2003 prima adunare a Clubului

Fondatorii clubului:

Vladimir Poleacov - presedinte

Nicolae Luca - viceprisedinte

Nicolae Babuc - vicepresedinte

Iurii Sdvijcov

Andrei Ivanov

Sergiu Trebis

Dumitru Gorbatovschi

Slavic Maxim

Mihai Paciu

Alexandru Roman

La 2003 la primaria or. Chisinau a fost inregistrat statutul Clubului Columbofililor Amatori din Chisinau

 
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:18 PM | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
STATUTUL CLUBULUI COLUMBOFILILOR AMATORI DIN or. CHIŞINĂU
I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Clubul Columbofililor Amatori din Chişinău (în continuare-Clubul) este o organizaţie obştească nonprofit, apolitică, constituită în baza liberului consimţământ şi comunităţii de interese ale membrilor săi. În activitatea sa Clubul este independent de organele administraţiei de stat, urmăreşte beneficiul public şi nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte nici o parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.2. Clubul este o organizaţie obştească care oferă cadrul organizatoric necesar dezvoltării columbofeliei.

1.3. În activitatea sa Clubul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare, prezentul statut, acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

1.4. Clubul îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Chişinău şi reprezintă interesele membrilor săi pe arena naţională şi internaţională.

1.5. Clubul îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu organizaţiile de stat şi cele publice, cu asociaţii obşteşti din ţară şi de peste hotare, ale căror scopuri nu contravin scopurilor Clubului.

1.6. Clubul posedă dreptul de persoană juridică, poate avea conturile sale în valută naţională şi străină, ştampilă, emblemă, organ de presă, fanion, formulare şi alte atribute.

1.7. Durata activităţii Clubului este nelimitată.

1.8. Denumirea oficială: Clubul Columbofililor Amatori din Chişinău.

1.9. Adresa juridică a Clubului: Chişinău, str. A.Cosmescu, 14.

 
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:19 PM | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
II. SCOPURILE ŞI SARCINILE DE BAZĂ ALE CLUBULUI

2.1. Antrenarea în masă a populaţiei din republică în activitatea pentru dezvoltarea şi evoluţia porumbeilor ca un gen de îndeletniciri de amator, combinând timpul liber rezonabil, interesul sportiv cu educaţia sentimentelor de dragoste şi precauţie faţa de natură.

2.2. Îmbunătăţirea întreţinerii, îngrijirea şi selecţia porumbeilor, utilizarea celor mai noi realizări ale ornitologiei şi geneticii.

2.3. Perfecţionarea raselor într-un mod mai inocent decît cel ce există şi restabilirea celor rase din Moldova care sunt pe cale de dispariţie:
1. Jucător de Chişinău
2. Jucător basarabean cu două moţuri
3. Jucător de Bălţi cu două moţuri
4. Roller de Chişinău cu nasul coroiat
5. Roller de Chişinău cu nasul con
6. „Raţă” de Chişinău
7. Jucător Akkerman
8. Roller dungat de Bender

2.4. Crearea şi fondarea speciilor noi, prelucrarea şi formarea standardelor acestor rase de porumbei.

2.5. Propagarea columbofeliei sportive de cursă, de zbor, decorative şi agricole pe calea organizării expoziţiilor, concursurilor, întrecerilor, publicărilor în presă, televiziune, radio, petrecerea lecţiilor şi convorbirilor.

2.6. Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de veterinărie, profilaxie, în scopul preîntâmpinării îmbolnăvirii şi epizootiei la porumbei.

2.7. Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor propuse, Clubul:
- formează grupe (secţii) ce corespund direcţiilor amatorilor columbofili (zburători, de curse sportive, decorative);
- alcătuieşte planuri de lucru ce se aprobă de adunarea generală a Clubului;
- întocmesc cataloage, buclete şi recomondaţii referitor la creşterea puilor de porumbei, îndeosebi a speciilor locale;
- informează membrii Clubului despre lucrările efectuate pe parcursul anului;
- dă recomăndări pentru instalarea porumbarilor şi în fiecare an asigură înregistrarea porumbeilor şi porumbarelor;
- proiectează porumbare tipice, coordonînd proectele cu arhitecţii şi cu serviciile veterinare ale oraşului pentru instalarea lor;
- caută posibilităţi privind aprovizionarea centralizată cu furaj toţi membrii Clubului;
- organizează lucrări de poşaportizare, inelare şi completare a registrului pentru membrii Clubului;
- organizează emisiuni radio şi televizate, conform scopurilor şi sarcinilor statutare;
- stabileşte şi întreţine relaţii cu organizaţii nonguvernamentale şi persoane particulare din Republica Moldova şi din alte ţări;
- reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor Clubului în organele de stat şi alte organizaţii;
- desfăşoară activitate economică şi alte activităţi de intreprinzător, în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare.
2.8. Întregul venit de pe urma activităţii prevăzute de statutul Clubului va fi utilizat pentru realizarea scopurilor statutare. Clubul nu va folosi nici o parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru, fondator sau persoană particulară.

 
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:20 PM | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
III. MEMBRII CLUBULUI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE LOR

3.1. Clubul întruneşte în rândurile sale membri – persoane fizice.

3.2. Membru al Clubului poate fi orice cetaţean al Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi, indiferent de sex, naţionalitate, religie, vârstă, care practică columbofilia şi recunosc prevederile prezentului statut.

3.3. Calitatea de membru al Clubului se opţine în baza hotărîrii Comitetului de conducere, care se adoptă după examinarea cererii în scris a pretendentului.

3.4. Calitatea de membru de onare se acordă de către Comitetul de conducere persoanelor în funcţie de personalitate sau de aportul lor adus în activitatea Clubului.

3.5. Membrii Clubului au dreptul;
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Clubului, după împlinirea vârstei de 18 ani;
- să ea parte la activitatea Clubului, să se pronunţe asupra tuturor chestiunilor, să formuleze propuneri de perfecţionare a activităţii lui;
- să benefecieze de susţinerea Clubului în scopul de a-şi apăra drepturile şi interesele.
3.6. Membrii Clubului sunt obligaţi:
- să îndeplinească şi să respecte prezentul statut şi regulamentul de ordine interioară;
- să susţină activitatea Clubului şi să-şi aducă contribuţia la atingerea scopurilor propuse:
- să achite la timp cotizaţiile de membru.

Membrii Clubului urmează să-şi achite cotizaţiile de membru în mărimea aprobată la Adunarea generală. Marimea cotizaţiei penru pensionari este de 50%.

3.7. Calitatea de membru al Clubului poate fi suspendată:
- în cazul retragerii binevole;
- pentru nerespectarea prezentului statut;
- pentru neparticiparea în lucrările Clubului fără un motiv întemeiat în decurs de un an;
- în caz dacă membrul Clubului mai face parte din alte organizaţii similare din oraş sau republică.

Decizia cu previre la excluderea din rândurile Clubului este adoptată de către Comitetul de conducere al Clubului, cu majoritatea simplă de voturi. Persoanelor excluse din rîndurile Clubului nu li se restituie cotezaţiile achitate.

 
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:21 PM | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
IV. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL

4.1. Organele de conducere şi control ale Clubului sunt:
- Adunarea generală;
- Comitetul de conducere;
- Comisia de cenzori.

4.2. Organul suprem de conducere al Clubului este Adunarea generală, care se convoacă de către Comitetul de conducere o dată în an. Adunarea generală extraordinară poate fi convoacată de Comitetul de conducere sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total de membri cu drept de vot. Adunarea generală de alegeri se convoacă o dată în doi ani. Despre ziua şi locul adunării membrii Clubului sunt anunţaţi cu o lună înainte.

4.3. Adunarea generală:
- adoptă statutul Clubului, introduce modificări şi completări. Statutul Clubului se modifică şi se completează cu cel puţin 2/3 din voturile membrilor prezenţi cu drept de vot;
- aprobă derecţiile principale de activitate ale Clubului;
- elaborează, modifică şi adoptă structura organizatorică a Clubului;
- alege pe un termen de doi ani Comitetul de conducere şi Comisia de cenzori;
- alege pe un termen de doi ani preşedintele Clubului şi, la recomandarea acestuia, doi vicepreşedinţi, secretarul şi casierul;
- aprobă dările de seamă ale Comitetului de conducere şi Comisia de cenzori, adoptă hotărâri în baza lor.

4.4. La votare participă numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

4.5. Adunarea generală se consideră delibirativă dacă la lucrările ei participă 2/3 din delegaţii cu drept de vot. Toate hotărârile Adunării generale se aprobă prin vot deschis sau secret cu majoritatea simplă de voturi, excepţie făcînd alineatul întîi al punctului 4.3.

4.6. În perioada dintre Adunările generale, activitatea Clubului este condusă de Comitetul de conducere, ale cărui şedinţe sunt convoacate la necesitate, însă nu mai rar de o dată în trei luni.

4.7. Comitetul de conducere:
- convoacă Adunările generale ordinare şi extraordinare ale Clubului;
- coordonează activitatea membrilor Clubului pentru realizarea sarcinilor prevăzute în statut şi a hotărârilor Adunării generale;
- aprobă atributele simbolice ale Clubului;
- formează bugetul, aprobă devizile de venituri şi cheltuieli ale Clubului;
- elaborează planul de activitate al Clubului;
- efectuează admiterea sau excluderea membrilor din rândurile Clubului;
- aprobă decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului;
- aprobă decizii, alte acte ce ţin de activitatea statutară a Clubului, cu excepţia celor ce ţin de competenţa exclusivă a Adunării generale;
- prezintă Adunării generale darea de seamă cu privire la activitatea sa.

4.8. Comitetul de conducere este în drept de a lua decizii dacă la şedinţă sunt prezenţi cel puţin o jumătate din numărul membrilor. Decizia se adoptă prin majoritatea de voturi.

4.9. Şedinţele Comitetului de conducere sunt convocate de către preşedinte sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor Comitetului de conducere.

 
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:22 PM | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
4.10. Preşedintele Clubului este prima persoană care reprezintă oficial Clubul. El reprezintă Clubul în relaţiile cu instituţiile de stat, organizaţiile comerciale şi organizaţiile de specialitate naţionale şi internaţionale.

4.11. Preşedintele Clubului:
- exercită şi funcţia de preşedinte al Comitetului de conducere al Clubului;
- reprezintă Clubul în relaţiile cu organele administraţiei publice, unităţile sociale, organizaţiile neguvernamentale, societăţile necomerciale, persoanele fizice şi juridice;
- derijează activitatea Comitetului de conducere;
- adoptă decizii privind activitatea Clubului si decizii care nu ţin de competenţa Adunării generale sau Comitetului de conducere;
- angajează şi eliberează din funcţie personalul, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- încheie tranzacţii, semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează documentele bancare;
- emite dispoziţii, ordine, alte documente.

4.12. Vicepreşedintele înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia. El poate coordona unele compartimente ale activităţii Clubului la indicaţia Comitetului de conducere.

4.13. Secretarul este conducătorul executiv al Clubului şi are următoarele atribuţii:
- urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării generale şi ale Comitetului de conducere;
- organizează şi derijează activitatea personalului titular al Clubului;
- primeşte şi semnează scrisorile de serviciu ale Clubului;
- semnează materialele elaborate de către Club;
- ia cunoştinţă de corespondenţa adresată Clubului şi informează preşedintele Clubului asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea curentă a Clubului;
- pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor Comitetului de conducere.

4.14. Casierul Clubului:
- ţine evidenţa devizelor de venituri şi cheltuieli ale Clubului;
- ţine la control achitarea cotezaţiilor în termen.

4.15. Controlul asupra activităţii organelor de conducere ale Clubului este executat de către Comisia de cenzori. Membrii organelor de conducere ale Clubului nu pot fi aleşi în componenţa Comisiei de cenzori.

4.16. Comisia de cenzori efectuează controlul asupra tuturor aspectelor activităţii organelor de conducere ale Clubului, supraveghează situaţia privind mijloacele băneşti şi patrimoniul, prezintă anual Comitetului de conducere şi Adunării generale darea de seamă despre controalele efectuate.
Orice membru al Clubului are acces la această informaţie.
Comisia de cenzori îşi convoacă şedinţele la necesitate, dar nu mai rar decât o dată în semestru. Deciziile Comisiei de cenzori se adoptă prin majoritatea simplă a voturilor.

 
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:23 PM | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
V. PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE

5.1. Clubul poate avea în proprietate clădiri, încăperi de serviciu, mijloace de transport, mijloace financiare, hărtii de valoare, precum şi alte bunuri necesare pentru atingerea scopurilor prevăzute în prezentul statut.

5.2. Veniturile Clubului sunt alcătuite din:
- cotizaţiile de membru;
- mijloace obţinute de la desfăşurarea expoziţiilor, granturi, subvenţii şi donaţii benevole făcute de persoane fizice şi juridice din ţară sau străinătate, organizaţii şi fonduri de binefacere;
- mijloace provenite din activitatea economică, financiară;
- alte venituri neinterzise de legislaţia în vigoare.

5.3. Donaţiile pot fi în formă de bani, bunuri mobile sau imobile. Toate bunurile Clubului, precum şi veniturile opţinute în urma activităţii economice sunt folosite exclusiv pentru realizarea prevederilor statutare. Deciziile referitoare la procurarea, modul de utilizare şi înstrăinare a proprietăţii Clubului se adoptă de către Comitetului de conducere.

5.4. Veniturile Clubului vor fi folosite pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor columbofile, altor acţiuni care contribuie la popularizarea şi dezvoltarea columbofeliei, la acordarea premiilor învingătorilor şi premianţilor la concursuri naţionale şi internaţionale, cazarea şi primirea delegaţiilor străine, plata salariului aparatului de conducere.
Mărimea premiilor şi salariilor se stabileşte şi se aprobă de către Comitetul de conducere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5.5. Din contul resurselor proprii sau din donaţii, Clubul are dreptul să angajeze persoane în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5.6. Pentru realizarea sarcinilor statutare, Clubul desfăşoară activitate economică (comercială), precum şi alte activităţi neinterzise de legislaţia în vigoare.

5.7. Controlul asupra utilizării mijloacelor financiare şi patrimoniale este efectuat de către Comisia de cenzori.

5.8. Clubul şi structurile sale economice achită impozite în bugetul de stat, în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 
LUCAДата: Суббота, 2010-11-13, 6:24 PM | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII CLUBULUI

6.1. Clubul îşi încetează activitatea în următoarele situaţii:
- în cazul reorganizării Clubului (fuzionare, aderare, divizare, transformare);
- conform hotărârii Adunării generale;
- conform hotărârii instanţei de judecată.

6.2. Hotărârea cu privire la încetarea activităţii Clubului se adoptă de către Adunarea generală, dacă pentru ea au votat cel puţin 2/3 din membrii prezenţi cu drept de vot.

6.3. În cazul încetării activităţii Clubului, Adunarea generală desemnează Comisia de lichidare. Bunurile şi mijloacele financiare rămase după achitarea faţă de creditori sunt utilizate conform deciziei Adunării generale şi conform legislaţiei în vigoare.

 
LUCAДата: Среда, 2018-01-10, 7:35 PM | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 476
Репутация: 11
Статус: Offline
prof
 
Форум » Cluburi MOLDOVA Клубы МОЛДОВЫ » Clubul Columbofililor Amatori din Chisinau » Statutul Clubului
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2019Бесплатный хостинг uCoz